SLAMBEHANDLING

MAS+ Multidisk avvannings-skruepresse

MAS+ skruepresse

 "teknologi for slambehandling og
høy avvanningseffekt med lett vedlikehold
"

Mas+  brukes til fortykning og slamavvanning . Enheten er liten og lett, driften kan automatiseres  med minimalt vedlikeholds krav. Volute garanterer fortykning av aktivert slam til minst 18 - 30% tørrstoff eller mer.

Enheten er produsert i flere linjer, og takket være den lave investeringen og driftskostnadene egner seg for industrielle behandlingsanlegg og kommunale renseanlegg fra 1000 til 10.000 PE. 

 

Prosess beskrivelse
Avanningsenheten "dehydrator" består av en  rotasjon med konstant hastighet under et lag av faste og bevegelige lameller. Fasteringer og bevegelige lamellene som kontinuerlig beveger seg i hullene mellom de faste lamellene under voluttens rotasjon. På denne måten blir plassen inne rengjort, og dermed forhindrer tilstopping. Slamvann dreneres deretter gjennom hullene mellom lamellene. Spaltene mellom lamellene blir gradvis mindre mot stedet der slamkaken er fjernet. Spalten mellom lamellene er først 0,5 mm i fortykkingssonen, 0,3 mm i avvanningsområdet, og i enden er gapet 0,15 mm. Endekompresjonsplaten øker trykket på slamkaken for å oppnå mer effektiv slamavvanning.


Slam pumpes til driftstanken med en slampumpe. For å sikre en konstant tilførsel av slam inneholder operasjonstanken en manuelt justerbar overløp hvorfra slammet føres tilbake til oppbevaringstanken av fortykket slam.

Flocculant blir dosert inn i flokkuleringsdelen av operasjonstanken, og flokkulert slam dreneres til spiral i dehydreringstrommelen.

Slam rutet inn i dehydratiserings trommelen konsentreres ved hjelp av tyngdekraften i konsentrasjonssonen og videre flyttes til avvanningsområdet ved bruk av volutten.

Kontakt en av våre rådgivere for mer informasjon. 

skruepress.JPG
skrue.JPG

Last ned brosjyre - MAS+Skruepresse for slambehandling

Se vår video - Flotasjonsanlegg og slambehandling